A A English | Cymraeg

Cyhoeddiadau ‘Sdim Curo Plant

Children are Unbeatable (logo) 8cmTaflenni

Mae curo plant yn anghywir a dylai’r gyfraith ddweud – Mae’r daflen hon yn crynhoi ymgyrch SCP! Cymru, hanes datblygiadau yng Nghymru a’r dadleuon tu ôl i wahardd curo.

Diweddariadau a Phapurau Briffio

Ymateb amlinell i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion i ddileu amddiffyniad cosb resymol (Dogfen Rhif WG33656) – Mae’r ymateb amlinell hwn yn bwriadu bod yn ganllaw ar gyfer unigolion sy’n dymuno ymateb i gynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. Mawrth 2018.

Amddiffyniad Cyfartal i Blant: Dileu amddiffyniad ‘cosb resymol’ mewn perthynas ag ymosodiadau ar blant yng Nghymru – Mae’r papur briffio hwn yn darparu gwybodaeth ac yn ateb cwestiynau cyffredin ar amddiffyniad cyfartal yng nghyd-destun ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion i ddileu amddiffyniad cosb resymol. Mawrth 2018.

Ymgynghoriad Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) – Tystiolaeth ysgrifenedig gan ’Sdim Curo Plant/Children are Unbeatable! Cymru i: Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

International experience of introducing a ‘smacking ban’– Mae’r nodyn briffio hwn yn disgrifio’r effaith mae gwahardd curo wedi ei chael mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Sweden, y Ffindir a Seland Newydd, Tachwedd 2013

Adran 58 Pam mae angen iddi fynd nawr – Mae’r nodyn briffio hwn yn edrych ar Adran 58 Deddf Plant 2004 ac yn amlygu nifer o resymau dros ei diwygio, Tachwedd 2013″

Sut byddai gwaharddiad ar guro plant yng Nghymru yn gweithio’n ymarferol – Mae’r papur briffio hwn yn rhoi atebion i lawer o gwestiynau cyffredin am sut byddai gwahardd curo yn gweithio’n ymarferol. Diweddarwyd Tachwedd 2013

Pam dylai Cymru wahardd curo nawr Pwysau hawliau dynol rhyngwladol a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) – Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r rhwymedigaethau o ran hawliau dynol i wahardd pob cosb gorfforol i blant. Diweddarwyd Medi 2013

Ymgynghoriad Polisi Llafur Cymru: Trafod rhianta positif ac amddiffyniad cyfreithiol ‘cosb resymol’ ar gyfer plant– Dyma gyfraniad Cynghrair ’Sdim Curo Plant!/Children are Unbeatable! Cymru at yr ymgynghoriad hwn, Mehefin 2013

Cymru, Datganoli ac Amddiffyniad Cyfartal: Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru a chefnogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Mae’r papur briffio hwn yn rhoi amlinell o’r datblygiadau sydd wedi digwydd yng Nghymru ers 2002

Profiad y Ffindir Y ddadl amddiffyn plant dros wahardd smacio, Medi 2012 Ymateb SCP! Cymru i Ymchwiliad Cyfnod 1 y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant – Mae’n annog y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i argymell yn ei Adroddiad Cyfnod 1 y dylai’r ddarpariaeth angenrheidiol i ddileu amddiffyniad “cosb resymol” gael ei chynnwys yn y Bil.

Ymateb ‘SCP! Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddeddfwriaeth i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a chamdriniaeth ddomestig, Chwefror 2013 – Chwefror 2013. Mae’r ymateb yn canolbwyntio ar un cam hanfodol ar gyfer goresgyn camdriniaeth ddomestig sef gwahardd a dileu cosbi plant yn gorfforol. Mae’n esbonio sut mae’r Papur Gwyn yn amlygu’r risg niwed i blant sy’n dystion i drais rhwng oedolion, ond yn methu ag ymdrin â’r risg niwed i blant sy’n dioddef trais drwy gosb gorfforol, er gwaetha’r dystiolaeth sy’n ei chysylltu â thrais domestig yn eu bywyd fel oedolion. (Saesneg yn Unig)

Y ddadl amddiffyn plant dros wahardd smacio, Medi 2012 – Mae’r briff hwn, a baratowyd gan NSPCC Cymru/ Wales i CAU! Cymru, yn gosod allan y dadleuon diogelu plant o blaid gwahardd smacio.

Profiad y Ffindir – Mae’r diweddariad hwn yn cyfeirio at ganfyddiadau taith i’r Ffindir i ddysgu mwy am waith sydd wedi ei gynnal i amddiffyn plant rhag pob math o drais gan gynnwys cosbau corfforol.