A A English | Cymraeg

Datblygiadau yng Nghymru

Children are Unbeatable (logo) 8cmMawrth 2014 – Mae cryfder y ddadl a’n trafodaethau ag Aelodau’r Cynulliad yn cadarnhau bod y mwyafrif o blaid dileu amddiffyniad ‘cosb resymol’ yn achos ymosodiadau yn erbyn plant. Gwyddom ei bod yn gwestiwn o ‘pryd’ yn hytrach nag ‘os’ bydd Cymru yn cymryd y cam nesaf hwn. Byddwn ni’n chwilio am y cyfle nesaf ac yn cynnal y pwysau. Mae’n bwysig i gefnogwyr wneud popeth y gallan nhw i amlygu’r mater.

Chwefror 2014– Lyndsay Whittle AC yn cyflwyno diwygiad i Gyfnod 3 Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i ddileu amddiffyniad ‘cosb resymol’ (Adran 58, Deddf Plant 2004). Er gwaethaf trafodaeth fywiog, roedd canlyniad y bleidlais yn wahanol iawn i achlysuron eraill pan adawyd pleidlais rydd i ACau. Gorchmynwyd i bob AC Llafur bleidleisio yn erbyn y diwygiad a chafodd pryderon, wedi eu codi gan Lywodraeth Cymru, y byddai cynnwys y diwygiad yn gohirio’r ddeddfwriaeth hon, effaith ar bleidleisiau pobl eraill. Pleidleisiodd pobAC Llafur Yn Erbyn, a phleidleisiodd pobAC Plaid Cymru O Blaid, fel y gwnaeth tri AC o’r Democratiaid Rhyddfrydol; ac ymataliodd un AC Ceidwadol.

Rhoddwyd pwysau ar Lywodraeth Cymru i roi sicrwydd y byddai cyfle arall i gyflwyno deddfwriaeth o fewn tymor y Cynulliad presennol. Yn ei hymateb, dwedodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC:

“Er y bydd cyfleoedd deddfwriaethol eraill yn y dyfodol a fydd yn fwy priodol i weithredu gwaharddiad ar gosbi plant yn gorfforol, mae’r Llywodraeth yn glir na allai gefnogi unrhyw welliant i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i gyflawni’r nod hwn. Ni fyddai newid o’r math hwn, heb ymgynghori priodol â’r cyhoedd, y peth iawn i’w wneud. Mae p’un a fydd cyfle deddfwriaethol addas yn codi, a phryd, yn dibynnu i raddau ar ganlyniad ymarfer ymgynghori presennol Llafur Cymru ar y mater hwn, ac arwyddion o gefnogaeth i newid o’r fath yn y gyfraith.

“Yn olaf, bydd cyfleoedd i archwilio’r mater hwn mewn deddfwriaeth arfaethedig yn y Cynulliad hwn. Byddai’n beth da, rwy’n credu, i weithio ar hyn ar sail draws-bleidiol yn y dyfodol.”

Ebrill – Fehefin 2013 Yn ystod craffu ar Fil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Phwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad, mae’r cwestiwn o ddiwygio’r Bil i gynnwys darpariaeth i ddileu amddiffyniad ‘cosb resymol’ yn cael ei godi a’i drafod.

Yn eu hadroddiad i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad Cenedlaethol yn ysgrifennu:

“mae’r mater unigol mwyaf cyson sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc wedi cael ei amlygu gan yr ymgynghoreion hynny sydd wedi galw am i’r Bil ddiwygio Adran 58 o Ddeddf Plant 2004 sy’n ymwneud â ‘chosb resymol’.”

Mawrth 2013 Ymgynghoriad Cyfnod 1 ar y Bil yn cau. Nid oes unrhyw gwestiwn penodol ar amddiffyniad cyfartal. Mae 43 o ymatebion yn cyfeirio mewn rhyw fodd at blant a galwodd 20 o’r rheiny am gynnwys darpariaeth o’r fath yn y Bil. Mae ‘Sdim Curo Plant! Cymru yn dweud nad yw’r Bil yn cyflawni’r amcanion mae’n eu datgan gan nad yw’n cynnwys darpariaeth o’r fath.

Ionawr 2013 Cyflwynir Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Nid yw’n cynnwys darpariaeth i ddileu amddiffyniad ‘cosb resymol’ sy’n rhoi amddiffyniad cyfartal i blant.

Trwy gydol 2012 Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i hybu negeseuon rhianta positif, gan gynnwys trwy gynllun newydd Teuluoedd y Gyntaf a Rhaglen Dechrau’n Deg

Chwefror 2012 – Arweinwyr yr eglwys yng Nghymru yn arwyddo Datganiad Cristnogol yn cefnogi dileu amddiffyniad “cosb resymol

Tachwedd 2011 – Arweinwyr sefydliadau Mwslimaidd ar lefel y DU yn arwyddo datganiad o gefnogaeth o blaid diwygio’r gyfraith er mwyn dileu cosb gorfforol i blant

19 Hydref 2011 – Trafododd Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnig yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i roi terfyn ar argaeledd yr amddiffyniad “cerydd cyfreithlon” am drosedd ymosod ar blentyn. Pasiwyd y cynnig gan 24 pleidlais i 15.  Yn y drafodaeth ailadroddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wneud cosbi plant a phobl ifanc yn gorfforol yn annerbyniol drwy hyrwyddo dulliau amgen positif.  Fodd bynnag esboniodd “y byddai’n rhaid wrth lawer iawn o waith paratoi i ar gyfer deddfwriaeth o’r math yma, a ni fyddai’n bosibl i ni gyflwyno deddfwriaeth yn ystod tymor y Cynulliad hwn.”

Mai 2011 – Yn dilyn etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, daeth pwerau deddfwriaethol newydd y Cynulliad i rym.  Cytunir yn eang bod gan Gymru’r pwerau deddfwriaethol i roi terfyn ar daro erbyn hyn.

Mawrth 2011 – Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 2011 yn ennill y Cydsyniad Brenhinol.  Mae’r Mesur yn sefydlu UNCRC yn y gyfraith ac yn gosod dyletswydd ar weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i hawliau plant a phobl ifanc fel y’u diffinnir yn y Confensiwn

Mawrth 2011 – Cymru’n pleidleisio Ie mewn refferendwm ar bwerau deddfwriaethol ehangach

Tachwedd 2009 – Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Gweithredu mewn ymateb i sylwadau casgliadol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig Getting it Right.   Blaenoriaeth 10 y Cynllun yw “gweithio i wneud cosbi plant a phobl ifanc yn gorfforol yn anghyfreithlon ymhob sefyllfa”

Ym Mehefin 2009 – cymeradwyodd Gweinidogion Cymru Ddatganiad Ymgyrch Children are Unbeatable.  Nododd hwn fod, “Mae’n bolisi hir-sefydledig gennym wrthwynebu cosb gorfforol a hyrwyddo dulliau disgyblu positif heb fod yn dreisgar. Derbyniwn argymhellion Pwyllgor y CU y dylai amddiffyniad cosb resymol gael ei ddileu er mwyn i blant a phobl ifanc gael mwynhau’r un lefel o amddiffyniad dan y gyfraith ag oedolion.”

Hydref 2008 – argymhellodd sylwadau casgliadol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig at Hawliau’r Plentyn fod Parti Gwladwriaeth y DU “Er bod y Pwyllgor yn nodi diwygiadau i ddeddfwriaeth yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a gogledd Iwerddon sy’n cyfyngu defnydd amddiffyniad “cerydd rhesymol”, mae’n bryderus nad yw’r amddiffyniad hwn wedi cael ei ddileu. Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymrwymiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wahardd pob cosb gorfforol yn y cartref, ond yn sylwi o dan delerau datganoli nad yw’n bosibl i’r Cynulliad ddeddfu’r ddeddfwriaeth angenrheidiol.”

Ebrill 2008 – Lansiad y Pecyn Cymorth Help wrth Law

14 Chwefror 2007 – Digwyddiad Y Senedd, Bae Caerdydd – fe gynhaliwyd digwyddiad yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd, a fynychwyd gan Jane Hutt, AC, y Gweinidog dros Blant. Fe siaradodd Peter Newell, Cadeirydd Cynghrair ‘Sdim Curo Plant! & Dileu Cosbi Plant yn Gorfforol, am Astudiaeth y Cenhedloedd Unedig ar Drais yn Erbyn Plant. Fe siaradodd Sam Clutton, Barnardo’s Cymru, am yr adroddiad ar y prosiect Help wrth Law.

Tachwedd 2006Help wrth Law: Hyrwyddo Dulliau Eraill Heblaw Taro – Yn ddiweddar, fe wnaeth y Gweinidog dros Blant, Jane Hutt, lansio’r adroddiad terfynol ar “Help wrth Law”.  Y mae’r adroddiad yn darparu arfarniad o raglen gweithgareddau sy’n hyrwyddo dulliau eraill heblaw taro plant. Fe wnaeth ‘Sdim Curo Plant! Cymru gomisiynu rhaglen ddigwyddiadau yng Ngorllewin Llansawel i werthuso’r hyn a allai newid agweddau tuag at gosbi plant yn gorfforol, a sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth i rieni a gofalwyr i ddarparu disgyblaeth gadarnhaol, ddi-drais.Fe ddywedodd Jane Hutt:

“Fe wnaed argraff dda arnaf gan y ffordd y mae’r Wythnos Help wrth Law wedi ymgysylltu â’r holl gymuned yma yn Llansawel – rhieni, plant a gweithwyr proffesiynol.  Yr wyf yn gobeithio y byddwch chi’n gallu cadw’r momentwm hwnnw i fynd.  Yr oedd gennyf ddiddordeb neilltuol mewn clywed bod rhieni yn rhoi llawer iawn o bwysigrwydd ar gael gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor oddi wrth ffynonellau lleol, megis eu hymwelwyr iechyd.”

Mai 2006 – Hyrwyddo dulliau gwahanol i daro plant  Fe wnaeth y Gweinidog dros Blant, Jane Hutt, lansio ymgyrch sy’n wythnos o hyd ar y 15 o Fai, 2006 i hyrwyddo dulliau gwahanol i daro plant. Nod y digwyddiad, a drefnir gan `Sdim Curo Plant!/ Children are Unbeatable!, yw dod â rhieni ynghyd i rannu’u profiadau ac i ddysgu ffyrdd newydd o annog ymddygiad da.

Ionawr 2006 – Adroddiad Grwp Monitro CCUHP Cymru 2006 – Cosbi Corfforol O ‘Cywiro’r cam: reality hawliau plant yng Nghymru’ (Achub y Plant, 2006)

Mai 2004 – Dadl Cyfarfod Llawn yn y Cynulliad ar y Mesur Plant.

Chwefror 2004 – Y Cynulliad Cenedlaethol yn cyhoeddi ‘Gweithredu’r Hawliau’.

Ionawr 2004 – ymweliad canfod ffeithiau i Sweden gydag Aelodau Seneddol ac Aelodau’r Cynulliad o Gymru.

Ionawr  2004 – Dadl ynglyn â Phapur Gwyrdd y Plant, Gwelliant 5: Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddiwygio cyfreithiol ers mis Hydref, 2003 a hi yw’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i wneud safiad egwyddorol ar y mater.

“Y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn edifar bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn parhau i gynnal yr amddiffyniad o gosbi rhesymol ac nad ydyw wedi cymeryd unrhyw gam sylweddol tuag at wahardd cosbi plant yn gorfforol yn y teulu.” (O blaid 41, Ymatal 3, Yn Erbyn 9)

Hydref 2002 – Datganiad Cabinet gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn erbyn cosbi plant yn gorfforol ac o blaid diwygio cyfreithiol a chefnogaeth i rieni. LlCC (WAG) wedyn yn gwneud sylwadau i San Steffan, drwy gyfrwng llythyrau at Weinidogion, ymateb i ymgynghoriad “Mae Pob Plentyn yn Bwysig”, a sylwadau yn ystod hynt y Mesur Plant drwy’r Senedd yn 2004.

Chwefror 2002 – Rheoliadau Gwarchod Plant Cymru a oedd yn datgan na ddylai gwarchodwyr plant daro plant yn eu gofal.

Ionawr 2002 – Dadl fer yn y Cynulliad Cenedlaethol, “Y mae taro pobl yn anghywir ac y mae plant yn bobl hefyd”, a ddewiswyd gan Christine Chapman, AC.