A A English | Cymraeg

Magu Plant yng Nghymru

Children are Unbeatable (logo) 8cmY mae magu plant ar ei hawsaf pan ei fod wedi’i seilio ar gyfathrebu da. Y mae gan blant yr hawl i fynegi’u hunain, i ddysgu ac i ddatblygu.  Ond y mae gan rieni hefyd yr hawl i osod ffiniau ynglyn â pha ymddygiadau sy’n dderbyniol a pha rai sy’n annerbyniol.  Y mae magu plant mewn modd cadarnhaol yn annog plant a phobl ifanc i ddeall sut a pham y dylent ymddwyn yn dda, y mae’n datblygu medrau trafod a chyfaddawdu, ac y mae’n meithrin perthynas dda mewn teuluoedd.

Magu plant yn gadarnhaol yw:

  • dangos gwerthfawrogiad a sylw fel ffyrdd o gynyddu ymddygiadau cadarnhaol
  • adnabod galluoedd datblygiadol plant
  • cydbwyso grym rhwng rhieni a phlant
  • cydnabod hawliau plant fel y’u hamlinellir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Adnoddau Magu Plant

Help Wrth Law – Y mae Plant yng Nghymru wedi ysgrifennu’r llyfryn hwn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru ac aelodau Ymgyrch ‘Sdim Curo Plant!/Children are Unbeatable! Y bwriad wrth wraidd hyn yw darparu syniadau ar gyfer rhieni plant ifanc ynglˆyn â ffyrdd buddiol o ymdrin ag ymddygiad plant, gan ynnwys dulliau eraill yn lle taro plant.

O Amser Brecwast i Amser Gwely – Plant yng Nghymru a NFPI. Eich Helpu Chi A’ch Plant Drwy Gydol y Dydd

Ymddygiad Dros Benllestri Mewn Plant dan Ddeg – Ymddygiad arferol ymysg plant neu ymddygiad sy’n broblem –  Plant yng Nghymru, NFPI a Llywodraeth Cynulliad Cymru .

Pecyn Cymorth Help wrth Law – Adnodd ar y we yw hwn a gafodd ei ddatblygu yng Nghymru i newid agweddau ac ymddygiad mewn perthynas â chosbi plant yn gorfforol

Cynghrair ‘Sdim Curo Plant! – Dyma wefan ymgyrch y Deyrnas Unedig

Codwch eich Llaw yn Erbyn Taro – dyma ymgyrch Cyngor Ewrop yn erbyn cosbi plant yn gorfforol